Zdjęcie szkoły z 1930 r.
Zdjęcie szkoły z 1930 r.

Począwszy od powstania wsi do okresu rozbiorów Majdanie Sieniawskim nie była prowadzona żadna szkoła. W czasie rozbiorów wieś należała do zaboru austriackiego. Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z 24 maja 1843 roku. Wtedy to Anna Sapieżyna z Zamojskich założyła w Majdanie Sieniawskim ochronkę dla dzieci  i utrzymywała ją wyłącznie swoim kosztem. W późniejszym czasie ochronkę zamieniono na szkołę parafialną, którą utrzymywał skarb sieniawskim. 24 maja 1874 roku aktem reorganizacyjnym Rady Szkolnej Krajowej, szkoła parafialna została przekształcona na dwuklasową Szkołę etatową, którą miała utrzymywać gmina Majdan i należący do niej obszar dworskim.

W 1876 r. otwarto nową, rządową szkołę wybudowaną wielkim kosztem i poświęceniem mieszkańców wsi. Po odzyskaniu wolności w 1920 r. szkołę wyremontowano dzięki subwencjom rządowym i składkom mieszkańców. Remontem zajęła się kierowniczka szkoły, Zofia Niewiadomska oraz organista i sekretarz gminy Wojciech Łapka.

Szkoła dotrwała do roku 1935, ale budynek groził zawaleniem. Sufit w dużej sali lekcyjnej był podparty słupem, który pewnego dnia kierowniczka, Zofia Niewiadomska wraz ze sprzątaczką, Katarzyną Sieradzką usunęły. Skutkiem porządkowania szkoły było zawalenie się sufitu. Wówczas we wsi zapadła decyzja o wybudowaniu nowej szkoły czynem społecznym. Mieszkańcy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i ofiarowali bezpłatna robociznę. Materiał na fundamenty uzyskano z Urzędu Celnego na Komorze. Budowę nowej szkoły rozpoczęto 2 sierpnia 1935 roku. Jej organizatorem był organista Wojciech Łapka. Stara drewniana szkoła została przeniesiona na Końską Ulicę, gdzie służyła jako dom ludowy.

W nowej szkole znajdowały się 3 sale lekcyjne na parterze, mieszkanie kierownika szkoły, kancelaria i korytarz oraz wykonano ogrodzenie. Naukę rozpoczęto jesienią 1936 r. W okresie II wojny światowej szkoła podupadła. Pracowało tu wówczas 3 nauczycieli: kierowniczka –Zofia Niewiadomska i nauczyciele: Kazimierz Rejman i Irena Tuzówna. Budynek w czasie okupacji był zajmowany na kwaterę dla wojsk niemieckich. Odbywały się tu aresztowania i przesłuchania, a nawet tortury ludzi. Nauki nie prowadzono normalnie, szkoła często była zamknięta. Budynek został częściowo zdewastowany przez Niemców. Po wyzwoleniu mieszkańcy zabezpieczyli budynek i sprzęt przed dalszą dewastacją. W 1945 r. zaczęto organizować szkołę od postaw. Mieczysław Sokalski podjął się tego zadania. Był on wówczas jedynym nauczycielem na 113 uczniów uczących się w 3 klasach.

15 stycznia 1948 roku rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela pan Piotr Bojarski, a w grudniu powierzono mu stanowisko kierownika szkoły. W okresie jego urzędowania ukończono budowę poddasza w szkole, wybudowano także dom ludowy, służący szkole jako tzw. świetlica. Swoje miejsce znalazła tam biblioteka publiczna. Kierownik szkoły był również inicjatorem budowy domu nauczyciela i przedszkola. Piotr Bojarski swoją pracą i postawą życiową zapisał się w pamięci mieszkańców wsi. W ich pamięci zapisał się jako wielki patriota i przykładny wychowawca. Kierownik, P. Bojarski pielęgnował zwyczaje majdańskie. Na różnych scenach wystawiał „Wesele majdańskie”. Piotr Bojarski pracował na stanowisku kierownika, później dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Majdanie Sieniawskim 41 lat. Zmarł 25 lutego 1998 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły rzesze jego wychowanków.

W roku szkolnym 1988/89 stanowisko dyrektora szkoły objął uczeń Piotra Bojarskiego – mgr Stanisław Pokrywka. Podczas pełnienia funkcji dyrektora dbał o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Corocznie organizował imprezy środowiskowe i szkolne, a także wycieczki i zawody sportowe. Zjednał sobie sympatię młodzieży i rodziców dzięki swojej skromności, opanowaniu, życzliwości dla wszystkich. W czasie sprawowania   funkcji dyrektora doprowadził do ukończenia budowy „nowej” części budynku szkoły, w której znalazły miejsce 2 sale lekcyjne, gabinet dyrektora , pokój nauczycielski, sala gimnastyczna., zaplecze sanitarne oraz 3 mieszkania dla nauczycieli. Budowę tej części dokonano z budżetu Gminy Adamówka. W 1999 roku p. Stanisław Pokrywka został odwołany przez Zarząd Gminy Adamówka z funkcji dyrektora szkoły mimo protestów znacznej części rodziców.

W roku szkolnym 1999/2000 obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Irena Korchowiec. Był to okres przełomowy w szkolnictwie, czas reformy systemu oświatowego. Wprowadzono sześcioletnie szkoły podstawowe z podziałem na kształcenie zintegrowane w klasach I – III oraz kształcenie blokowe w klasach IV – VI. W związku z reformą edukacyjną, pod kierownictwem dyr. szkoły, Ireny Korchowiec zaktualizowano i opracowano dokumentację szkoły (statut, regulaminy, plany).

W wyniku reorganizacji sieci szkół na terenie gminy Adamówka przestała istnieć na Komorze Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Prof. Adama Grucy. Tym samym powiększył się obwód szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1. Dla uczniów zorganizowano dowóz do szkoły autobusem i dożywianie w stołówce. W okresie pełnienia obowiązków dyrektora przez p. Irenę Korchowiec przeprowadzono także drobne remonty oraz dokładną inwentaryzację szkoły i przedszkola.

Następczynią mgr Ireny Korchowiec została mgr Maria Kierepka, która pełniła obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2000/2001. W związku z wchodzeniem w życie reformy, na bieżąco kontynuowała aktualizowanie dokumentacji szkolnej. Zadbała o estetykę otoczenia szkoły (ogrodzenie siatką, urządzenie placu zabaw dla dzieci młodszych, obsadzenie szkoły zielenią), a także zorganizowała niezbędne remonty w stołówce szkolnej.

Od 2001 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Majdanie Sieniawskim jest p. mgr Renata Goch. Od początku swojej pracy na stanowisku dyrektora zabiega o systematyczną poprawę bazy szkoły. Jej nieustanne działania zmierzają do poprawy stanu budynku szkolnego i stołówki. Na remont placówki pozyskała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu środki w kwocie 50 tys. złotych. Dysponując ograniczonymi środkami finansowymi podejmuje również starania o pozyskiwanie sponsorów dla szkoły. Dzięki ich darowiznom przekazywanym na rzecz szkoły mogła dokonywać zakupów niezbędnych pomocy dydaktycznych. Większość działań podejmowała samodzielnie, ale niejednokrotnie angażowała do współpracy nauczycieli i rodziców. W efekcie jej starań szkoła pozyskała sprzęt grający i nagłaśniający (odtwarzacz płyt CD i kaset magnetofonowych, wzmacniacz, kolumny, oświetlenie dyskotekowe oraz mikrofon), telewizor, kserokopiarkę, drukarkę atramentową. Od Kancelarii Senatu szkoła otrzymała komputer i monitor. W roku szkolnym 2003/2004 szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię internetową. Corocznie  z okazji Dnia Dziecka i mikołajek indywidualni sponsorzy ofiarują dzieciom sprzęt sportowy i słodycze. Od roku 2003 współpracuje z Domem Dziecka „Moja rodzina” w Prałkowcach, organizując zbiórki słodyczy, zabawek i odzieży.

Pani Dyrektor R. Goch otwiera szkołę na środowisko lokalne. W roku 2003 i 2004 była inicjatorem i współorganizatorem Zjazdów Absolwentów Szkół Podstawowych w Majdanie Sieniawskim (patrz zdjęcie- p. Renata Goch przyjmuje statuetkę od absolwenta szkoły, p. Józefa Dziechciarza). Sprzyjało to promocji szkoły w środowisku i przyczyniło się do pozyskania finansów na zakup kserokopiarki oraz zorganizowania dwudniowej wycieczki dla uczniów do Warszawy. Dla społeczności lokalnej przygotowuje akademie z okazji świąt państwowych i uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Seniora. Kultywuje zwyczaj spotkań opłatkowych z udziałem rodziców, przedstawicieli samorządu lokalnego, nauczycieli i uczniów. Współpracuje z rodzicami uczniów, organizując w czasie wolnym od zajęć aktywne formy wypoczynku dzieci: kuligi, festiwale piosenki, naukę pływania i tańca. Nawiązała współpracę z Nadleśnictwem Sieniawa i Kołem Łowieckim „Orzeł” w Rzeszowie.