Projekt przyrodniczy realizowany w klasach I –VIII

 

Cele ogólne:

– motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy, wytrwały;

– poszerzenie wiedzy na temat flory i fauny środowiska lokalnego;

– rozwijanie wrażliwości przyrodniczej;

– kształtowanie wrażliwości za życie swoje i innych organizmów;

– zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych;

– doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii.

 

 Planowane formy realizacji:

– wyjścia, wyjazdy terenowe;

– spotkania z leśnikami i edukatorami przyrody;

– filmy przyrodnicze;

– quizy wiedzy;

– konkursy np. fotograficzne, plastyczne, techniczne.